تازه نوشته ام داغ بخوانید

مقاومت در نوشتن

برخی از انسان‌ها مقاومت در نوشتن دارند و به بسیاری از بهانه‌هایی که به ذهن‌شان خطور می‌کند، بها می‌دهند. من برخی از افراد را در اطرافم مشاهده می‌کنم با

چگونه اشتیاق در نوشتن داشته باشیم

برخی اوقات اشتیاق در نوشتن نداریم، آن را سخت می‌دانیم.سپس آن را به تعویق می‌اندازیم و به روزهای دیگر موکول می‌کنیم. کارهایی را که باید انجام دهیم روی هم

چگونه ثبت وقایع روزانه به نوشتن نظم می‌دهد

هرشخصی روزهایش را به گونه‌ای سپری می‌کند. ما زمانی که  وقایع روزانه‌ی‌مان را ثبت می‌کنیم، مسیری را که باید طی کنیم با آگاهی گام بر‌داریم و مسیر برای‌مان روشن‌تر

مقاومت در نوشتن

برخی از انسان‌ها مقاومت در نوشتن دارند و به بسیاری از بهانه‌هایی که به ذهن‌شان خطور می‌کند، بها می‌دهند. من برخی از افراد را در

ادامه مطلب »