جمله‌ی روز

سایه

امروز را در ‌”جمله‌ی روز” به سایه اختصاص می‌دهم.تا

ادامه مطلب »