ما با خواندن کتاب های متفاوت شهودمان نسبت به جهان هستی افزایش پیدا می‌کند و دیدمان نسبت به جهان از زوایای مختلف وسعت پیدا میکند.

خواندن کتاب های متفاوت در جهان ارتباطی و در برقراری مهارت ارتباطی حایز اهمیت است. خواندن کتاب باید به صورت مفهومی و عمقی صورت گیرد بدین صورت که روی جمله ها واژه ها و کلمات آن اندیشید. ما با خواندن کتاب به دید وسیعی از خود شناسی نیز دست می یابیم و با به کارگیری مفاهیم در زندگی و افکار خود آن را برای خود شخصی سازی می کنید. کتابخانه ابعاد مختلفی دارد و با خواندن  کتاب تفکرات خود را وسعت می بخشیم. ما با مطالعه برخی کتاب‌ها متوجه بسیاری از تفکرات غلط و اشتباه در جامعه می‌شویم و با اصلاح آنها به دید وسیعی دست پیدا می‌کنیم. در کشورهای جهان سوم یکی از دلایل عدم پیشرفت و ناآگاهی عدم مطالعه قشرهای مختلف جامعه است.

خواندن و مطالعه کمک می‌کند تا افراد تخیل فعال تری داشته باشند و این تخیل موجب سطح بالاتری از خلاقیت در جامعه می‌شود. کتاب خواندن حافظه و تمرکز را بهبود می‌بخشد و همچنین باعث کاهش استرس می‌شود. بسیاری از افراد این امر را نادیده می‌گیرند و وقت خود را صرف کتابخوانی و ارتقای خود و جامعه نمی کنند. کتاب منبع با ارزش از اطلاعات غنی بوده و خواندن آن موجب افزایش دانش و اطلاعات خواهد شد. همدم همیشگی قبل از خود کتاب است که باعث آرامش بهتر خواهد بود. کتاب جهان دیگری را به ما می آموزد و موجب اجتماعی شدن افراد و بهبود خلاقیت با شیوه خود میشود.

کتاب خوب اخلاقیات را افزایش داده و تاثیرات منفی جهان دیجیتال را ندارد افراد را با هوش تر کرده و از تماشای فیلم به دلیل ایجاد تصورات خواننده بهتر است.

کریستوفر مورلی نویسنده ویراستار قرن بیستم این گونه در مورد کتاب نقل نموده اند :«هدف حقیقی کتاب‌ها آن است که ذهن را به دام فکر کردم بیاندازد.»

با خواندن کتاب طرز فکر و زندگی مان تغییر می‌کند. در جایی هولبروک جکسون نویسنده معاصر نقل کردند:« ما می خوانیم تاذهن را آموزش دهیم، ذهن را پر کنیم، به ذهن استراحت دادیم، ذهن ترمیم کنیم ،حتی ذهن را رها کنیم.»

با خواندن قدرت تفکر تقویت شده و ماهیچه های مغز را ورزیده می کند  و در واقع یک پنجره مطمئن به قلب هر انسان نگاهی به فهرست مطالعات است.

باید مراقب لحظات آزاد خود باشیم تا آن را به بطالت سپری نکنیم لحظات  مانند الماس نتراشیده اند  اگر آن را بتراشید و خورد کنید ارزششان را از دست می‌دهند اما اگر مراقب آنها باشید شفاف تر و درخشان بهتر جذب خواهند کرد .