در کنارم بنشین و غزلی تازه بنوش

در میان پیچک های شمعدانی

میان سرخی گل ها

در میان قل قل های صد سکوت سحرانگیز

مردم در فکر قصری شنی , روی ساحل اند

اما من در گذر از آبی دریا

در سکوت , چای محبت مینوشم.