در این تسلسل دیوانه وار

پروانه وار می چرخم

به دور خود.

در امواج خیالم

میان فوران آتشفشان رویاهایم

خیال تو را می جویم.

خیالت در ذهنم ریشه کرده

ریشه در ذهن دلتنگم

غروب دیدار را به نظاره می‌نشیند